Select Page

Obvestilo o nameri prodaje opreme JGZ RINKA

Datum zadnje objave: 20.6.2024
Številka: o4-k/1-zi- -2024
Kontaktna telefonska številka: 02-3008511
Naslov: JGZ RINKA – NOE KOZJAK, Vošnjakova ulica 16, 2000 Maribor

Na podlagi 52. in 78. clena Zakona o stvarnem premozenju drzave in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, st. 11/18) objavlja JGZ RINKA namero o prodaji opreme na podlagi neposredne pogodbe.

PREDMET RAZPOLAGANJA
Neposredna pogodba bo sklenjena na podlagi 52. in 78. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti za naslednjo opremo:

 A.) JGZ RINKA, NOE MARIBOR, PE ROGOZA, NA PRISTAVO 22, 2204 MIKLAVŽ:

>> PRIKOLICA ZMAJ BT , I 1988, inv.stev: 20200685
Izklicna cena je 1.830 EUR za kos (cena z DOV), prevzem ex works
Kontaktna oseba za informacije glede opreme je ga. Irena Želj tel.: 02 300 85 11. Opremo si lahko zainteresirani kupci ogledajo po predhodnem dogovoru.

B.) JGZ RINKA, NOE MARIBOR, PE ROGOZA, NA PRISTAVO 22, 2204 MIKLAVŽ:

>> Cisterna za gnojevko Creina 6000 L, letnik 1994 inv.štev: 20201865
Izklicna cena je 1.500,00 EUR za kos, prevem ex works
Kontaktna oseba za informacije glede opreme je ga. Irena Želj na tel: 02 300 85 11. Opremo si lahko zainteresirani kupci ogledajo po predhodnem dogovoru.

POGOJI PRODAJE
Vse stroške, vezane na nakup opreme, ki bodo nastali po podpisu pogodbe, nosi kupec. Kupec bo opremo prevzel po plačilu kupnine.

Oprema je naprodaj po načelu “videno-kupljeno”.

Kupec posreduje pisno namero o nakupu (ponudbo) v zaprti ovojnici na naslov: JGZ Rinka, Vošnajkova ulica 16, 2000 Maribor. Na ovojnici mora biti naveden naziv in naslov ponudnika ter vidna oznaka »namera o nakupu opreme – ne odpiraj«. V nameri mora kupec obvezno navesti ceno, ki jo je za posamezni kos opreme pripravljen plačati ter svoje kontaktne podatke (ime in priimek, naslov in telefonsko številko).

Čas prejemanja namer o nakupu je 10 dni od dneva objave na spletni strani JGZ Rinka. Obravnavane bodo namere o nakupu, ki bodo prispele do zadnjega dneva roka za oddajo namer ali bodo tega dne oddane priporočeno na pošto.

Zainteresirani ponudnik lahko poda ponudbo za en kos opreme, več kosov opreme ali vso navedeno opremo. V nameri o nakupu mora navesti, za katero vrsto opreme in koliko kosov opreme daje ponudbo.

Oprema bo prodana kupcu, ki bo ponudil najvišjo ceno za to opremo. Ponujena cena mora biti enaka. JGZ Rinka se zavezuje, da bo po končanem postopku izbranemu kupcu prodala opremo po ceni, ki jo je le-ta predlagal v nameri o nakupu in z njim sklenila neposredno prodajno pogodbo. V primeru, da bo več ponudnikov z isto najvišjo ceno za posamezno vrsto/kos opreme, se bodo z njimi izvedla pogajanja o ceni.

Ponudbena cena za opremo mora biti dana v natančnem znesku in ne v razponu. Ponudbe, ki bodo dane v razponu, ne bodo obravnavane.

Celotno kupnino za opremo bo moral kupec poravnati v enkratnem znesku, najpozneje v petih dneh od podpisa pogodbe z nakazilom na račun prodajalca. Prodajalec bo po podpisu pogodbe izročil kupcu opremo v neposredno last z dnem predložitve dokazila o plačilu celotne kupnine.

Kupec je dolžan prevzeti opremo najpozneje v petih dnevih od plačila kupnine. Če izbrani ponudnik ne bo podpisal pogodbe v petih delovnih dneh po pozivu in plačal kupnine v petih dneh potem, ko bo pogodba podpisana z obeh strani, lahko JGZ Rinka pozove k nakupu naslednjega ponudnika na seznamu, najugodnejši pa v tem primeru ni več upravičen do nakupa.

Potencialni kupci s posredovanjem ponudbe dajejo osebno privolitev posameznika za obdelavo osebnih podatkov. JGZ Rinka bo osebne podatke, ki jih bodo potencialni kupci posredovali v času zbiranja ponudb, uporabila le za namen poziva k nakupu opreme.

Pripravila:
Irena Želj, Vodja NOE Maribor

Aleš Kumperger, direktor

Dokument v elektronski obliki se nahaja TUKAJ >>.

Skip to content