Select Page

KOPOP – Kmetijsko okoljska podnebna plačila

Datum zadnje objave: 21.04.2017

Kmetijsko okoljska podnebna plačila Program razvoja podeželja 2014-2020 je uvedel nove možnosti za črpanja finančnih sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Tako smo v letu 2015 začeli izvajati ukrep kmetijsko okoljska podnebna plačila (ukrep KOPOP). Kmetijsko gospodarstvo skupaj obsega 136 ha obdelovalnih površin. Tako smo iz podanih možnosti sprejeli odločitev za izvajanje aktivnosti iz naslova »SADJARSTVA, POLJEDELSTVA in ZELENJADARSTVO, VINOGRADNIŠTVA IN ŽIVINOREJE« z naslednjimi ukrepi:

UKREP 10:

POLJEDELSTVO in ZELENJADARSTVO:

Operacija Poljedelstvo in zelenjadarstvo prispeva k izboljšanju stanja tal in voda prek izboljšanja rodovitnosti in strukture tal, povečevanja mikrobiološke aktivnosti tal, varovanja tal pred škodljivimi vplivi vremena (zaskorjenost, izguba vlage, erozija), fitosanitarnih učinkov, kot so manjša zapleveljenost, manjša prisotnost škodljivcev in povzročiteljev bolezni, preprečevanje izpiranja hranil v podtalje. POZ_KOL:Kolobar Petletni kolobar morajo biti vključene najmanj tri različne kmetijske rastline kot glavni posevek, pri čemer so lahko žita v kolobarju največ trikrat, koruza je lahko v kolobarju prav tako največ trikrat, vendar nikoli zaporedoma. Naknadni posevki ne predstavljajo ene od treh različnih kmetijskih rastlin, ki morajo biti vključene v petletni kolobar. Morebitna zamenjava kmetijskih rastlin v kolobarju ne sme poslabšati kolobarja in negativno vplivati na okolje oz. zmanjšati učinkovitosti izvajanja zahteve. Zelenjadnice so v petletni kolobar lahko vključene vsako leto, pri čemer morajo biti v ta kolobar vključene najmanj tri različne zelenjadnice kot glavni posevek. POZ_NMIN:Hitri rastlinski talni testi

Zahteva Nmin analiza pomeni izvajanje hitrih talnih testov na vsebnost mineraliziranega dušika v tleh za kmetijske rastline glavnega posevka. Učinki: – zmanjšanje ostankov nitratov v vodi – zmanjšanje ostankov nitratov v tleh po spravilu pridelkov in nitratov v pridelkih – kontrolirani vnos dušika in optimalno gnojenje z dušikom POZ_POD V okviru zahteve se kmetijske rastline sejejo po spravilu glavnega psoevka. Pred setvijo naslednje kmetijske rastline, najpozneje po do 15.11. tekočega leta, se posevek podorje. Zahtevo se uveljalvlja le kot neprezimni posevek. POZ_FFSV V okviru izvajanja zahteve se uporabljajo samo fitofarmacevtska sredstva, ki so dovoljena na VVO 1. Zahteva se uveljavlja le na glavni posevek Na enoti Maribor hranimo račune za fitofarmacevstka sredstva, deklaracije na lokaciji uporabe. POZ_ZEL Setev prezimnih posevkov je potrebno opraviti najpozneje do 25. 10. tekočega leta. Tla morajo biti pokrita s prezimno zeleno odejo od 15. 11. tekočega leta do najmanj 15. 2. naslednjega leta. Obdelava ozelenjenih njivskih površin je dovoljena po 15.2. naslednjega leta, pri tej obdelavi uporaba herbicidov za uničenje zelene prezimne odeje ni dovoljena. Zahteva se izvaja samo na njivskih površinah s povprečnim naklonom pod 20 %. Za pokritost tal s prezimnimi posevki se šteje, če je zelen pokrov viden na najmanj 70 % ozelenjenih površin. Na KMG je treba hraniti račune o nakupu fitofarmacevtskih sredstev.

UKREP 11:

VODNI VIRI

Vodni viri so namenjeni ohranjanju ali izboljšanju kakovosti vodnih virov in ohranjanju ter izboljpanju lastnosti in rodovitnosti tal.

VOD_ZEL:Ozelenitev njivskih površin Pri izvajanju zahteve je treba setev prezimnih posevkov opraviti najpozneje do 25. 10. tekočega leta. Tla morajo biti pokrita s prezimno zeleno odejo od 15. 11. tekočega leta do najmanj 15. 2. naslednjega leta. Obdelava ozelenjenih njivskih površin je dovoljena po 15.2. naslednjega leta, pri tej obdelavi uporaba herbicidov za uničenje zelene prezimne odeje ni dovoljena. Zahteva se izvaja samo na njivskih površinah s povprečnim naklonom pod 20 %. Za pokritost tal s prezimnimi posevki se šteje, če je zelen pokrov viden na najmanj 70 % ozelenjenih površin. Na KMG je treba hraniti račune o nakupu fitofarmacevtskih sredstev. Učinki: – preprečevanje izpiranja hranil in fitofarmacevtskih sredstev v podtalje – izboljšanje stanja tal in voda – izboljšanje rodovitnosti in strukture tal – povečanje mikrobiološke aktivnosti tal – varovanje tal pred škodljivimi vplivi vremena (izguba vlage, erozija, zaskorjenost) – zmanjševanje zapleveljenosti – izboljšanje biotske raznovrstnosti in izgleda kulturne krajine VOD_FFSV Pri izvajanju zahteve se uporabljajo samo fitofarmacevstak sredstva, ki sod ovoljene na VVO1. VOD_POD V okviru zahteve se kmetijske rastline sejejo po spravilu glavnega posevka, Pred setvijo nalsednje kmetijske rastline, najpozneje pa do 15.11.17 tekočega leta se posevek podorje. Zahteva se uevljavlja le kot prezimni posevek.

UKREP 18:

REJA LOKALNIH PASEM, KI JIM GROZI PRENEHANJE REJE

GEN_PAS_KJ in GEN_PAS_PR Ukrep je namenjen ohranjanju lokalnih pasem domaih živali, ki jm grozi prenehanje reje, ohranjanje njihove genske raznovrstnosti in preprečevanju izgube biološkega materiala, prilagjonega določenmu okolju.

UKREP 13:

OMD:

Ukrep OMD je namenjen izravnavi stroškov pridelave zaradi težjih pridelovalnih razmer, da se ustvarijo pogoji za kmetovanje in zagotavljanje primerne obdelanosti kmetijskih površin na območjih z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami Do plačil za ukrep OMD so upravičena KMG, KMG planine, na katerih se izvaja planinska paša, in KMG skupni pašniki. Nosilec KMG mora biti aktiven kmet, plačilo za ukrep OMD pa je mogoče pridobiti, če skupna kmetijska površina na KMG, ki je vključena v ukrep OMD, ni manjša od enega ha. Upravičenci se obvežejo, da bodo na območjih OMD v času trajanja obveznosti opravljali svojo kmetijsko dejavnost.

UKREP 14:

DOBROBIT ŽIVALI:

Zdravje in dobrobit živali sta pomembna tdu z vidika zdravlja ljudi, saj gre za osnovna pogoja, ki vplivata ma kakovost živil živalskega izvora. Etično in odgovorno ravnanje z živalmi ter kakovost živil so pomembni cilji, ki jih skuša doseči večina razvitih držav. Zaradi zavedanja, ki ga priznava Lizbonska pogodba, da so živali čuteča bitja, ki čutijo ugodje in bolečino, je potrebno zagotoviti, da pogoji bivanja in postopki pri ravnanju z rejnimi živalmi be vključujejo aktivnosti, ki negativno vplivajo na dobrobit živali. Ukrep izvajamo na način, ki upošteva vidike dobrobit živali, ki presegajo predpisane zahteve ravnanja ali običajno rejsko prakso.

Učinek pričakujemo kot pozitiven vpliv na počutje živali ter proizvodnje reultate ter kakovost živil živalskega izvora.

Podukrep 4.1.

Podpora v naložbe v kmetijska gospodarstva

Naziv naložbe: Nabava specialne škropilnice ProJet LORD BDL AIR 3000 za zmanjševanje rabe fitofarmacevtskih sredstev. Vložitev vloge maj 2016, prejem odločbe: 5.12.2016, junij 2017 oddaja zahtevka za izplačilo sredstev Povzetek: KG je kandidiral za naložbo v nabavo specialne škropilnice. Naložba je bila potrebna zaradi zmanjšanja rabe FFS. Cilj: posodobitev obsega kmetijske proizvodnje, ohranitev delovnih mest in zamnjanje obsega fizičnega dela, zagotoviti bolj ciljno rabo FFS, zamnjšati vplive na okolje ob uporabi FFS. Pričakovan rezultat: boljša pokribnost rastline, nižji stropki pri nakupu FFS, manj škropiv v zrak, tudi v vetrvih pogojih, večja hitrost pri škropljenju.

Povezava na spletno stran Evropske komisije, namenjene EKSRP: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_sl.htm

Podrobnejša razlaga se nahaja na spletni strani: http://www.program-podezelja.si/sl/

Skip to content